ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

1.     TOEPASSELIJKHEID en AFWIJKINGEN: Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten namens Buntinx Body Engineering BV. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van de verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Ook dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht. Buntinx Engineering is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.     OFFERTES, ORDERBEVESTIGINGEN en FAKTUREN: Tenzij schriftelijk anders is vermeld gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elk overgemaakt order verbindt de klant, doch verbindt Buntinx Body Engineering BV slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, binnen de acht (8) dagen na datum van deze orderbevestiging. Betwistingen van facturen zijn enkel mogelijk binnen de acht (8) dagen na factuurdatum en dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Buntinx Body Engineering BV enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Alle aangekochte sessies zijn beperkt houdbaar. Voor een max van 4 maanden na aankoopdatum! Is de klant niet in staat de sessies voor de verval datum op te gebruiken is Buntinx Body Engineering Bv niet verplicht de sessie langer houdbaar te maken of terug te betalen!

3.     MONSTERS, BESCHRIJVINGEN, ENZ.: Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, afmetingen en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kan Buntinx Body Engineering BV, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens eventuele ongeschiktheid van de producten en diensten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper besteld worden.

4.     LEVERINGSTERMIJNEN: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Buntinx Body Engineering BV opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen steeds benaderend, nooit bindend. Zelfs in dit laatste geval kan, behoudens grove fout van de leidende organen van Buntinx Body Engineering BV, vertraging in de levering of uitvoering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand schriftelijk overeengekomen werd. In elk geval zal het bedrag van de vergoeding nooit tien procent (10%) van de globale prijs mogen overschrijden. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Buntinx Body Engineering BV 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Buntinx Body Engineering BV er weer aan kan voldoen.

5.     TRANSPORT: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeurt alle transport steeds voor rekening en risico van de klant. Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste veertien (14) dagen na terbeschikkingstelling. Is dit niet binnen deze of de bijzondere bedongen termijn gebeurd, is Buntinx Body Engineering BV gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling van te vorderen, hetzij de verkopen van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij Buntinx Body Engineering BV of bij derden opgeslagen worden en zal Buntinx Body Engineering BV gerechtigd zijn, behalve de koopprijs alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen. In het tweede geval zal de klant aan Buntinx Body Engineering BV een forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling verschuldigd zijn gelijk aan zestig procent (60%) van het verkoopbedrag.

6.     EIGENDOMSVOORBEHOUD EIGEN AAN BUNTINX BODY ENGINEERING BV: Buntinx Body Engineering BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkenrecht, modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, etc., tenzij partijen anders schriftelijk overeengekomen zijn. De klant mag deze intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buntinx Body Engineering BV (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. Overtredingen hierop geven ontegenstelbaar aanleiding tot factureren van het aantal overtredingen vermenigvuldigd met tweemaal de waarde van de bewuste producten. De factuur van deze overtredingen wordt toegestuurd aan de klant die de producten kocht en dus deze voorwaarden aannam. Betalingen voor Buntinx Body Engineering BV producten zijn behoudens andere bepalingen, als volgt te voldoen: veertig procent (40%) van het totaalbedrag bij aanvang van de opdracht, een tweede deel van zestig procent (60%) van het totale bedrag bij de definitieve oplevering. De klant koopt enkel het uitvoerbare gedeelte van een Buntinx Body Engineering BV product, d.w.z. dat de klant geen enkel recht heeft op de origineel geschreven bron, noch op derivaten hiervan. Eigendom van de geleverde goederen of diensten gaat eerst op de klant over nadat deze aan Buntinx Body Engineering BV alle uit oorzaak van deze levering verschuldigde bedragen, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft betaald. De klant kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen of diensten op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven, of in eigendom overdragen.

7.     STELLEN VAN ZEKERHEID en SCHORSING VAN LEVERING: Ongeacht overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt Buntinx Body Engineering BV de klant te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met leveren of voor met leveren voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze garantie niet gegeven is, is Buntinx Body Engineering BV gerechtigd alle verdere leveringen op te schorsen. Hetzelfde geldt zolang door de koper niet voldaan is aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen. In een overeenkomst acht Buntinx Body Engineering BV elke klant hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan Buntinx Engineering verschuldigd zijn.

8.     GARANTIE KLACHTEN: De klant dient een door Buntinx Body Engineering BV geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden de goederen en diensten gewaarborgd tegen gebreken gedurende acht (8) dagen na levering. De toepasselijke garantietermijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen of diensten geleverd werden of hadden dienen afgenomen te worden. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gericht te worden aan Buntinx Body Engineering BV. Elke garantie zal komen te vervallen indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd, indien de goederen niet oordeelkundig werden behandeld of indien de originele verpakking ontbreekt. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding, uit welke oorzaak ook, te kunnen gebonden zijn. Buntinx Engineering is in geval van overmacht geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

9.     GARANTIE VOORTVERKOOP: Ingeval van voortverkoop verplicht de klant er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de klant Buntinx Body Engineering BV te vrijwaren van alle gevolgen van aanspraken welke door zijn afnemer tegen Buntinx Body Engineering BV mochten worden gericht inzake van het gekochte en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou kunnen hebben laten gelden.

10.    PRIJZEN: Indien tussen het tijdstip van de orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan (zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken v/de overeengekomen leveringstermijn, zonder dat dit het gevolg weze van een grove fout in hoofde van de leidende organen van onze vennootschap) de kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen van eigen of vreemde overheid, zal Buntinx Body Engineering BV gerechtigd zijn deze stijging aan de klant door te berekenen.

11.    BETALING: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, zonder kosten voor Buntinx Body Engineering BV en zonder korting, uiterlijk vijftien (15) dagen na factuurdatum te geschieden. Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elk deel afzonderlijk gefactureerd worden. Wissels of cheques worden niet aanvaard. De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkend gegronde klacht.

12.    WANBETALING: Elk bedrag, dat op de overeengekomen vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest baren van tien procent (10%) per jaar. Bovendien zal elk vervallen bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vermeerderd worden met tien procent (10%), met een minimum van vijftig euro (50,00 Eur), ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, behoudens het recht van Buntinx Body Engineering BV hogere schade te bewijzen, en onverminderd het recht van de debiteur om uitstel van betaling te verzoeken.

13.    VERBREKING: Het hierboven bedongen houdt geen verzaking in aan Buntinx Body Engineering BV wat betreft het recht om, in geval van wanbetaling en indien Buntinx Body Engineering BV zulks verkiest, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Telkens een verkoop, ingevolge een fout of tekortkoming van de klant, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal de klant ons, wegens uitgezette kosten en gedorven winst, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan zestig procent (60%) van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten welke Buntinx Body Engineering BV zou maken om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

14.   AANSPRAKELIJKHEID: Indien Buntinx Body Engineering BV aansprakelijk is voor schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. Eveneens is Buntinx Body Engineering BV nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, etc. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website, verbaal meegedeeld of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

15.    BEVOEGDHEID: Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt.