ORGANISATIE

Buntinx Body Engineering BV (hierna, “wij” of “ons”), gevestigd te 3520 Zonhoven, Elstrekenweg 82, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen Buntinx Body Engineering BV en haar potentiële klanten en/of zakenpartners.

CONTACTGEGEVENS

Buntinx Body Engineering BV

Elstrekenweg 82, 3520 Zonhoven

Tel: +32 472 27 25 96

www.coachaline.be

aline@buntinx.be

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  aline@buntinx.be .

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Buntinx Body Engineering BV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en aldus in het kader van een overeenkomst doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt (bv. met het oog op het ontvangen van onze nieuwsbrief).

Zo kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het inplannen van een gesprek.

 

OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ KUNNEN VERWERKEN

–      Voor- en achternaam

–      Geslacht

–      Geboortedatum

–      Geboorteplaats

–      Adresgegevens

–      Telefoonnummer

–      E-mailadres

–      IP-adres

–  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch

–      Gegevens over uw activiteiten op onze website

–      Gegevens over uw surfgedrag

DOEL EN GRONDSLAG

Buntinx Body Engineering BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– In het kader van de overeenkomst gesloten met de klant;

– voor onze dienstverlening;

– Het afhandelen van uw betalingen

– Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Om goederen en diensten bij u af te leveren;

– Buntinx Body Engineering BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Buntinx Body Engineering BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

BEWAARTERMIJN

Buntinx Body Engineering BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN GEDEELD MET DERDEN

Buntinx Body Engineering BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Buntinx Body Engineering BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES

Buntinx Body Engineering BV gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

GEGEVENS AANPASSEN, INZIEN OF VERWIJDEREN

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buntinx Body Engineering BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  aline@buntinx.be

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar. Dit ter bescherming van uw eigen privacy.

Buntinx Body Engineering BV houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Buntinx Body Engineering BV gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, confidentialiteit van het dossier of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Buntinx Body Engineering BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission(at)privacycommission.be

In geen geval kan Buntinx Body Engineering BV verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Buntinx Body Engineering BV houdt eraan de betrokkene ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Buntinx Body Engineering BV niet controleert noch beheert en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Buntinx Body Engineering BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Buntinx Body Engineering BV raadt de betrokkene dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van huidige Privacyverklaring.

 

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

 

De rechtbanken van Limburg, afdeling Hasselt zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacyverklaring.

 

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst aanpassingen zullen worden doorgevoerd aan de Privacyverklaring van Buntinx Body Engineering BV. Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hieronder vermeld, na te gaan.

 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 17/11/2022